sash-logo

ود نام نشریه ماست , وُد در زبان کهـن ایران به معنای عشق و دوستی است. نقش ما در این نشریه کنار هم آوردن و ایجاد بستری مناسب برای همکاری و درخشیدن حوزه هایی است مرتبط که از ریشه های زیبایی را شامل میشود . همچنین شناخت و توسعه ی نهاده ای نو قدم و مستعد هنرمندانه ای است که نیاز به عیان شدن دارند و نگاه وسیع , ژرف و تازه ای است که در این صنعت جامانده است . و در نهایت گسترش این نگاه تازه و بدیع از سرزمینمان به سرزمین های مجاور و دورافتاده است تا هم پای مهم ترین و عمیق ترین لایه های این حوزه در سطح جهانی گام بردارد